தொழிற்சாலைகள் சட்டம், 1948 மற்றும் இதர தொழிலாளர் சட்டங்கள் | Factories act in tamil

Factories act, 1948
முன்னுரை Factories act in tamil: இந்தியாவில் தொழிற்சாலைகளில் பணியமர்த்தப்படும் தொழிலாளர்களை ஒழுங்குபடுத்துவது தொடர்பான சட்டம், 1934 ஆம் ஆண்டு தொழிற்சாலைகள் சட்டத்தில்(Factory act)அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது பலமுறை ...
Read more