சுவாமி விவேகானந்தரின் அறிய 100+ பொன்மொழிகள் || Swami Vivekananda Quotes

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Swami Vivekananda Quotes in Tamil

சுவாமி விவேகானந்தரின் அறிய 100+ பொன்மொழிகள்

Swami Vivekananda Quotes: சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் பல திறமையான, நன்கு அறியப்பட்ட கல்வியாளர், இந்து துறவி 1863-ல் ஒரு சலுகை பெற்ற வங்காள குடும்பத்தில் நரேந்திரநாத் தத்தாவாக பிறந்தார். அவர் வேதாந்தம் மற்றும் யோகாவின் கருத்தை மேற்கத்திய உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தினார். தக்ஷினேஷ்வரின் புகழ்பெற்ற துறவி சுவாமி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் சீடரான அவர் இந்து மதத்தை ஒரு முக்கிய உலக மதத்தின் நிலைக்கு கொண்டு வருவதில் அவர் செய்த முன்மாதிரியான பணியின் காரணமாக, அவர் இந்தியாவில் ஒரு தேசபக்தி துறவியாக பார்க்கப்படுகிறார்.  

உலக ஆன்மீக வரைபடத்தில் இந்தியாவை நிலைநிறுத்திய இந்திய வேதாந்தம் மற்றும் யோகாவின் தத்துவங்களை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தியதில் சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு முக்கிய நபராக இருந்தார். 1893 ஆம் ஆண்டு சிகாகோவில் நடந்த உலக மதங்களின் பாராளுமன்றத்தில் அவர் ஆற்றிய புகழ்பெற்ற உரைதான், அந்த வழியை என்றென்றும் மாற்றியது. மேலும் அவரது பிறந்த நாள் ஜனவரி 12-ம் நாளில் தேசிய இளைஞர் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. உங்களை ஊக்குவிக்கும் சுவாமி விவேகானந்தரின் சிறந்த சிந்தனையைத் தூண்டும் மேற்கோள்களை இத்தளத்தின் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம் வாங்க.

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Swami Vivekananda Quotes in Tamil

“The will is not free – it is a phenomenon bound by cause and effect – but there is something behind the will which is free”.

― Swami Vivekananda

“God is to be worshipped as the one beloved, dearer than everything in this next life”.

― Swami Vivekananda

“As different streams having different sources all mingle their waters in the Sea, so different tendencies, various though appear, crooked and straight, all lead to God”.

― Swami Vivekananda

“You have to grow from the inside out. None can teach you,
none can make you spiritual”.

― Swami Vivekananda

 “The great secrets of true success, of true happiness, the man or woman who asks for no return, the perfect unselfish person, is the most successful”.

― Swami Vivekananda

“The Greatest sin is to think yourself weaks”.

― Swami Vivekananda

“We are what our thought have made us, so take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live, they travel far”.

― Swami Vivekananda

“Arise, awake, stop not until the goal is Reached”.

― Swami Vivekananda

“All love is expansion; all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying. Therefore, love for love’s sake, because it is the only law of life, just as you breathe to live”.

― Swami Vivekananda

“Feel nothing, know nothing, do nothing, have nothing, give up all to God, and say utterly, ‘Thy will be done.’ We only dream this bondage. Wake up and let it go”.

― Swami Vivekananda

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Swami Vivekananda Quotes in Tamil

“Strength is Life, Weakness is Death. Expansion is Life, Contraction is Death.
Love is Life, Hatred is Death”.

― Swami Vivekananda

“Learn Everything that is Good from Others, but bring it in, and in your own way absorb it; do not become others.”

― Swami Vivekananda

“Was there ever a more horrible blasphemy than the statement that all the knowledge of God is confined to this or that book? How dare men call God infinite, and yet try to compress Him within the covers of a little book!”

― Swami Vivekananda

“Ask nothing; want nothing in return. Give what you have to give; it will come back to you, but do not think of that now.”
― Swami Vivekananda

“All differences in this world are of degree, and not of kind, because oneness is the secret of everything.”
― Swami Vivekananda

“Comfort is no test of truth. Truth is often far from being comfortable”.

― Swami Vivekananda

“I am proud to belong to a religion which has taught the world tolerance & universal acceptance. we believe not only in universal toleration but we accept all religions as true”:

― Swami Vivekananda

“Everything is easy when you are busy. But nothing is easy when you are lazy”.

― Swami Vivekananda

“beleive in yourself and the world will be at your feet”
― Swami Vivekananda

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Swami Vivekananda Quotes in Tamil

“The whole life is a succession of dreams. My ambition is to be a conscious dreamer, that is all.”
Swami Vivekananda

“Where can we go to find God if we cannot see Him in our own hearts and in every living being.”
― Swami Vivekananda

“We are what our thoughts have made us. So take care about what you think. Words are secondary, thoughts live and travel far”.

― Swami Vivekananda

“Don’t look back -forward infinite energy, infinite enthusiasm, infinite daring, and infinite patience – then alone can great deeds be accomplished”.

― Swami Vivekananda

“All knowledge that the world has ever received comes from the mind; the infinite library of the universe is in our own mind.”
― Swami Vivekananda

“The brain and muscles must develop simultaneously. Iron nerves with an intelligent brain — and the whole world is at your feet.”
― Swami Vivekananda

“You must worship the Self in Krishna, not Krishna as Krishna.”
― Swami Vivekananda

“The powers of the mind are like the rays of the sun when they are concentrated they illumine.”
― Swami Vivekananda

“The Vedanta recognizes no sin it only recognizes error. And the greatest error, says the Vedanta is to say that you are weak, that you are a sinner, a miserable creature, and that you have no power and you cannot do this and that.”
― Swami Vivekananda

“Take up one idea. Make that one idea your life; dream of it; think of it; live on that idea. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, and this is the way great spiritual giants are produced”.

― Swami Vivekananda

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Swami Vivekananda Quotes in Tamil

“Have faith in yourself – all power is in you. Even the poison of a snake is powerless, if you can firmly deny it”.

― Swami Vivekananda

“The great secret of true success, of true happiness, is this: the man or woman who asks for no return, the perfectly unselfish person, is the most successful”.

― Swami Vivekananda

“The cheerful mind perseveres and the strong mind hews its way through a thousand difficulties”.

― Swami Vivekananda

“All the powers in the universe are already ours. It is we who have put our hands before our eyes and cry that it is dark”.

― Swami Vivekananda

“Whatever you believe, that you will be, If you believe yourselves to be ages, ages you will be tomorrow. There is nothing to obstruct you”.

― Swami Vivekananda

“Blessed are they whose bodies get destroyed in the service of others’.

― Swami Vivekananda

“Even the greatest fool can accomplish a task if it were after his or her heart. But the intelligent ones are those who can convert every work into one that suits their taste.”
― Swami Vivekananda

“The moment I have realized God sitting in the temple of every human body, the moment I stand in reverence before every human being and see God in him – that moment I am free from bondage, everything that binds vanishes, and I am free.”
― Swami Vivekananda

“Truth can be stated in a thousand different ways, yet each one can be true.”
― Swami Vivekananda

“Bless people when they revile you. Think how much good they are doing by helping to stamp out the false ego.”
― Swami Vivekananda

Read also சிந்திக்க வைக்கும் வாழ்க்கை மேற்கோள்கள்

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Swami Vivekananda Quotes in Tamil

“Man is to become divine by realizing the divine. Idols or temples, or churches or books, are only the supports, the help of his spiritual childhood.”
― Swami Vivekananda,

“He who struggles is better than he who never attempts.”
― Swami Vivekananda

“The Tapas and the other hard Yogas that were practiced in other Yugas do not work now. What is needed in this Yuga is giving, helping others. ”
― Swami Vivekananda

“It is a very hard thing to understand, but you will come to learn in time that nothing in the universe has power over you until you allow it to exercise such a power.”
― Swami Vivekananda

“Stand up, be bold, and take the blame on your own shoulders. Do not go about throwing mud at others; for all the faults you suffer from, you are the sole and only cause”.

― Swami Vivekananda

“The world is the great gymnasium where we come to make ourselves strong”.

― Swami Vivekananda

“There is no limit to the power of the human mind. The more concentrated it is, the more power is brought to bear on one point”.

― Swami Vivekananda

“You should work like a master and not as a slave; work incessantly, but do not do a slave’s work”.

― Swami Vivekananda

“This World will always continue to be a mixture of Good and Evil. Our duty is to sympathize with the weak and to Love even the wrongdoer.”
― Swami Vivekananda

“The mother and the father are the causes of this body; so a man must undergo a thousand troubles in order to do good to them.”
― Swami Vivekananda

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Swami Vivekananda Quotes in Tamil

“A few heart-whole, sincere, and energetic men and women can do more in a year than a mob in a century.”
― Swami Vivekananda

“The help which tends to make us spiritually strong is the highest help, next to it comes intellectual help and after that comes physical help.”
― Swami Vivekananda

“A good practice carried to an extreme and worked in accordance with the letter of the law becomes a positive evil.”
― Swami Vivekananda

“God Gave Me Nothing I Wanted, He Gave Me Everything I Needed.”
― Swami Vivekananda

“The mind is in its own nature when it is calm. The moment you can calm it, that [very] moment you will know the truth.”
― Swami Vivekananda

“The Heart and core of everything here is good, that whatever may be the surface waves, deep down and underlying everything, there is an infinite basis of Goodness and Love.”
― Swami Vivekananda

“The Older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel”
― Swami Vivekananda

“Education is the manifestation of perfection already existing in man”.

― Swami Vivekananda

“A fool may buy all the books in the world, and they will be in his library; but he will be able to read only those that he deserves to”.

― Swami Vivekananda

“All knowledge that the world has ever received comes from the mind; the infinite library of the universe is in our own mind”.

― Swami Vivekananda

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Swami Vivekananda Thoughts

“Neither money pays, not name, nor fame, nor learning; it is CHARACTER that can cleave through adamantine walls of difficulties”.

― Swami Vivekananda

“The earth is enjoyed by heroes – this is the unfailing truth. Be a hero. Always say, I have no fear”.

― Swami Vivekananda

“The brain and muscles must develop simultaneously. Iron nerves with an intelligent brain – and the whole world is at your feet”.

― Swami Vivekananda

“We only know the universe from the point of view of beings with five senses. Suppose we obtain another sense; the whole universe must change for us.”
― Swami Vivekananda

“Never think there is anything impossible for the soul. It is the greatest heresy to think so. If there is sin, this is the only sin; to say that you are weak, or others are weak.”
― Swami Vivekananda

“A little of the infinite is projected into consciousness, and that we call our world.”
― Swami Vivekananda

“The more we grow in Love, Virtue and Holiness, the more we see Love, Virtue and Holiness outside.”
Swami Vivekananda

“Now is wanted intense Karma-Yoga with unbounded courage and indomitable strength in the heart. Then only will the people of the country be roused.”
― Swami Vivekananda

“God is present in every Jiva; there is no other God besides that. Who serves Jiva serves God indeed.”
― Swami Vivekananda

“As all the rivers of the world constantly pour their waters into the ocean, but the ocean’s grand, majestic nature remains undisturbed and unchanged.”
― Swami Vivekananda

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Swami Vivekananda Thoughts

“Tell your body that it is strong, tell your mind that it is strong, and have unbounded faith and hope in yourself.”
― Swami Vivekananda

“Stand alone! See the glory of your own soul, and see that you will have to work.”
― Swami Vivekananda

“Religion is being and becoming. Religion is the manifestation of the Divinity already in man.”
― Swami Vivekananda

“He works for work’s sake. “Work for work’s sake. Worship for worship’s sake.”
― Swami Vivekananda

“Anything that brings spiritual, mental, or physical weakness, touch it not with the toes of your feet.”
― Swami Vivekananda

“He is trying to justify himself, but he cannot fool Krishna.”
― Swami Vivekananda

“We may talk and reason all our lives, but we shall not understand a word of truth, until we experience it ourselves.”
― Swami Vivekananda

“Let miseries come in millions of rivers and happiness in hundreds! I am no slave to misery! I am no slave to happiness!”
― Swami Vivekananda

“We are allowed to worship him. Stand in that reverent attitude to the whole universe, and then will come perfect non attachment”
― Swami Vivekananda

“Stand up and be strong! No fear. No superstition. Face the truth as it is!”
― Swami Vivekananda

Read also கவத் கீதை பொன்மொழிகள் : மன ஆற்றல் அதிகரிக்க உதவும்

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Swami Vivekananda Thoughts

“We must be Bright and Cheerful, long faces do not make Religion”
― Swami Vivekananda

“You may sit down and listen to me by the hour every day, but if you do not practice, you will not get one step further. It all depends on practice.”
― Swami Vivekananda

“Our Karma determines what we deserve and what we can assimilate.”
― Swami Vivekananda

“the easiest way to make ourselves happy is to see that others are happy.”
― Swami Vivekananda

“He who has no faith in himself can never have faith in God”
Swami Vivekananda

“You may ask, “Who wrote the Vedas?” They were not written. The words are the Vedas. A word is Veda, if I can pronounce it rightly. Then it will immediately produce the [desired] effect.”
― Swami Vivekananda

“Man is a slave of nature, and slave eternally he has got to remain. We call it Karma. Karma means law, and it applies everywhere. Everything is bound by Karma.”
― Swami Vivekananda

“You find in Krishna that non-attachment is the central idea.”
― Swami Vivekananda

“Hindu religion does not consist in struggles and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in realizing — not in believing, but in being and becoming.”
― Swami Vivekananda

“The Land where humanity has attained its highest towards gentleness, towards generosity, towards purity, towards calmness – it is India.”
― Swami Vivekananda

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Swami Vivekananda Thoughts

“The sages of the world have only the right to tell us that they have analysed their minds and have found these facts, and if we do the same we shall also believe, and not before.”
― Swami Vivekananda

“Many a time comes when we want to interpret our weakness and cowardice as forgiveness and renunciation.”
― Swami Vivekananda

“We always forget that it is the food out of which we manufacture everything we have. So”
― Swami Vivekananda

“find that even this idea of duty undergoes change, and that the greatest”
― Swami Vivekananda

“The best guide in life is strength. In religion, as in all other matters, discard everything that weakens you, have nothing to do with it.”
― Swami Vivekananda

“Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep; you are soul’s immortal, spirits free, blest and eternal; ye are not matter, ye are not bodies; matter is your servant, not you the servant of matter.”
― Swami Vivekananda

“It is the coward and the fool who says, ‘This is fate.’” But it is the strong man who stands up and says, “I will make my fate.”
― Swami Vivekananda

“Don’t do anything more for your body than you do for John.”
― Swami Vivekananda

“The only way to rise is by doing the duty next to us, and thus gathering strength go on until we reach the highest state.”
Swami Vivekananda

“Work incessantly, but give up all attachment to work.” Do”
― Swami Vivekananda

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Motivational Swami Vivekananda Quotes

“That is the test of everything. Renounce everything. It is the creative faculty that brings us into all this entanglement.”
― Swami Vivekananda

“He has seen the glory of the Self”
― Swami Vivekananda

“Then the gods become no gods; death becomes no death; life becomes no life.”
― Swami Vivekananda

“Work for work’s sake. Worship for worship’s sake. Do good because it is good to do good. Ask no more.”
― Swami Vivekananda

“To work we have the right, but not to the fruits thereof:” Leave the fruits alone. Why”
― Swami Vivekananda

“Freedom is never to be reached by the weak. Throw away all weakness. Tell your body that it is strong, tell your mind that it is strong, and have unbounded faith and hope in yourself.”
― Swami Vivekananda

“The powers of the mind are like rays of light dissipated; when they are concentrated, they illumine.”
― Swami Vivekananda

“A thousand years a city, and a thousand years a forest.”
― Swami Vivekananda

“If I am unhappy, it has been of my own making, and that very thing shows that I can be happy if I will.”
― Swami Vivekananda

“He does not need anything. He does not want anything.”
― Swami Vivekananda

Swami Vivekananda Quotes in Tamil
Swami Vivekananda Quotes

“If a man with an ideal makes a thousand mistakes, I am sure that the man without an ideal makes fifty thousand.”
― Swami Vivekananda

“If you want the reward, you must also have the punishment; the only way to get out of the punishment is to give up the reward.”
― Swami Vivekananda

“That must have been the character of the man.”
― Swami Vivekananda

“Concentration of the powers of the mind is our only instrument to help us see God.”
― Swami Vivekananda

stick to truth and we shall succeed, may be slowly, but surely.”
― Swami Vivekananda

“There is no other teacher but your own souls”.

― Swami Vivekananda

Read also APJ.அப்துல் கலாமின் பொன்மொழிகள்

News-Sudhartech

இதையும் பார்க்கலாமே!..

Leave a Comment