அடிப்படை கணித சூத்திரங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு | Basic maths formulas in tamil

Basic maths formulas in tamil
Basic maths formulas in tamil

Basic maths formulas in tamil : கணிதம் எண்கள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகளில் முடிவில்லாத ஆராய்ச்சி மற்றும் படிப்புடன் வருகிறது. கணிதத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் வித்தியாசமான ஒன்று உள்ளது. தினசரி வணிகத்தை மிகவும் வசதியாக மாற்ற, கிளைகள் புதிய முறைகள் மற்றும் கணக்கீடு தரங்களைக் கண்டுபிடிக்கின்றன.

கணக்கீட்டு முறை மற்றும் அவை உள்ளடக்கிய தலைப்புகளின்படி கணிதம் வெவ்வேறு கிளைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கிளைகளில் வடிவியல், இயற்கணிதம், எண்கணிதம், சதவீதங்கள், விரிவுபடுத்தல் போன்றவை அடங்கும்.

செயல்பாடுகள் அல்லது கணக்கீடுகளை துல்லியமாக செய்ய கணிதம் நிலையான வழித்தோன்றல் சூத்திரங்களையும் வழங்குகிறது. கொடுக்கப்பட்ட கட்டுரை அதன் பல்வேறு கிளைகள் அல்லது பகுதிகளின் கீழ் கணிதத்தில் உள்ள அனைத்து அடிப்படை சூத்திரங்களையும் வழங்குகிறது.

Sudhartech

Basic maths formulas in tamil

Basic maths formulas in tamil 

ஒரு சூத்திரம் என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவுகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு கணித வெளிப்பாடு அல்லது திட்டவட்டமான விதி மற்றும் பெறப்பட்ட இறுதி தயாரிப்பு குறியீடுகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. கணித சூத்திரங்களில் மாறிலிகள் எனப்படும் எண்கள், அறியப்படாத மதிப்புகள் மற்றும் மாறிகள் என அறியப்படும் எழுத்துக்கள், அறிகுறிகள் எனப்படும் கணித குறியீடுகள் மற்றும் சில சந்தர்ப்பங்களில் அதிவேக சக்திகள் ஆகியவை அடங்கும்.

எண்கணிதம்(Arithmetic)

 • எண்கணிதம் என்பது இதுவரை அறியப்பட்ட மிகப் பழமையான கணக்கீட்டு முறையாகும். எண்கணிதம் என்ற சொல் கிரேக்க வார்த்தையான ‘arithmos’ என்பதிலிருந்து உருவானது, இதன் அர்த்தம் எண்கள்.
 • இந்தியக் கணிதவியலாளர் பிரம்மகுப்தா ‘எண்கணிதத்தின் தந்தை’ என்று அழைக்கப்படுகிறார். மேலும், எண் கோட்பாட்டின் அடிப்படைக் கொள்கை 1801 இல் கார்ல் ஃபிரெட்ரிக் காஸ் என்பவரால் முன்மொழியப்பட்டது.
 • எண்கணிதத்தில் உள்ள அடிப்படை செயல்பாடுகள் கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல்.

எண்கணித சூத்திரம்(Arithmetic formula)

 • எண்கணித சராசரி (சராசரி) = மதிப்புகளின் கூட்டுத்தொகை / மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை.

இயற்கணிதம்(Algebra)

 • இயற்கணிதம் என்பது கணிதத்தின் முதன்மைப் பாடமாகும், இது எண்கள் மற்றும் குறியீடுகளின் மதிப்பீட்டைப் பற்றிய ஆய்வைக் கையாள்கிறது.
 • எழுத்துக்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அறியப்படாத மதிப்புகளை தீர்மானிக்க இயற்கணித செயல்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன.
 • இயற்கணித சமன்பாடுகள் என்பது மாறிகள், மாறிலிகள், காரணிகள் மற்றும் மாறிகளின் குணகங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் உருவாகும் வெளிப்பாடுகள் ஆகும்.

இயற்கணித சூத்திரம்(Algebra formula)

 • a2 – b2 = (a – b)(a + b)
 • (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
 • a2+ b2 = (a + b)2 – 2ab
 • (a – b)2 = a2 – 2ab + b2
 • (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca
 • (a – b – c)2 = a2 + b2 + c2 – 2ab + 2bc – 2ca
 • (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b2
 • (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3
 • a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b2)
 • a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2)
 • (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4
 • (a – b)4 = a4 – 4a3b + 6a2b2 – 4ab3 + b4
 • a4– b4 = (a – b)(a + b)(a2 + b2)
 • (am)(an) = am + n
 • (ab)m = ambm
 • (am)n = amn

வடிவியல் (Geometry)

வடிவியல் என்பது கணிதத்தின் ஒரு பகுதியாகும், இது வடிவங்கள், அளவுகள், அளவுருக்கள், அளவீடுகள், பண்புகள் மற்றும் பரிமாணங்கள் பற்றிய ஆய்வுகளைக் கையாள்கிறது. வடிவவியலில் பொதுவாக மூன்று வகைகள் உள்ளன. அவை Euclidean geometry, Spherical geometry, and Hyperbolic geometry ஆகும்.

வடிவியலின் சூத்திரம்(Basic geometry formula)

செவ்வகம்(Rectangle)
Basic maths formulas in tamil
Basic maths formulas in tamil
 • செவ்வகத்தின் சுற்றளவு = 2(l + b)
 • செவ்வகத்தின் பரப்பளவு = l × b

இதில் ‘l’ என்பது நீளம் மற்றும் ‘b’ என்பது அகலம் ஆகும்.

சதுரம்(Square)
Basic maths formulas in tamil
Basic maths formulas in tamil
 • சதுரத்தின் சுற்றளவு = 4a
 • சதுரத்தின் பரப்பளவு = a2

இதில் ‘a’ என்பது ஒரு சதுரத்தின் பக்கங்களின் நீளம்

முக்கோணம்(Triangle)
Basic maths formulas in tamil
Basic maths formulas in tamil
 • முக்கோணத்தின் பரப்பளவு = 1/2 × b × h

இதில் ‘b’ என்பது முக்கோணத்தின் அடிப்பாகம் மற்றும் ‘h’ என்பது முக்கோணத்தின் உயரம்

சரிவகம்(trapezium)
Basic maths formulas in tamil
Basic maths formulas in tamil
 • சரிவகத்தின் பரப்பளவு= 1/2 × (b1 + b2) × h

இதில் b1 மற்றும் b2 ஆகியவை சரிவகத்தின் அடிப்படைகளாகும், மற்றும், h = சரிவகம் உயரம்

வட்டம்(Circle)
Basic maths formulas in tamil
Basic maths formulas in tamil
 • வட்டத்தின் பரப்பளவு = π × r2
 • வட்டத்தின் சுற்றளவு = 2πr

இதில் ‘r’ என்பது ஒரு வட்டத்தின் ஆரம்

கன சதுரம்(Cube)
Basic maths formulas in tamil
Basic maths formulas in tamil
 • கனசதுரத்தின் பரப்பளவு = 6a2

இதில் ‘a’ என்பது கனசதுரத்தின் பக்கங்களின் நீளம்

உருளை(Cylinder)
Basic maths formulas in tamil
Basic maths formulas in tamil
 • உருளையின் பரப்பளவு A = 2πrh.
 • உருளையின் மொத்த பரப்பளவு  A = 2πr2 + 2πrh = 2πr(r + h).
 • உருளையின் கொள்ளளவு = V = πr2h

இதில் ‘r’ என்பது உருளையின் அடிப்பகுதியின் ஆரம் ஆகும். மேலும், ‘h’ என்பது சிலிண்டரின் உயரம்

கூம்பு(Cone)
Basic maths formulas in tamil
Basic maths formulas in tamil
 • கூம்பின் பரப்பளவு  = πrl
 • கூம்பின் மொத்த பரப்பளவு  = πr(r + l) = πr[r + √(h2 + r2)]
 • கூம்பின் கொள்ளளவு = V = 1/3× πr2h

இதில், ‘r’ என்பது கூம்பின் அடிப்பகுதியின் ஆரம் மற்றும் h = கூம்பின் உயரம்

கோளம்(Sphere)
Basic maths formulas in tamil
Basic maths formulas in tamil
 • கோளத்தின் பரப்பளவு  = S = 4πr2
 • கோளத்தின் கொள்ளளவு = V = 4/3 × πr3

இங்கு, r = கோளத்தின் ஆரம்

நிகழ்தகவு(Probability)

நிகழ்தகவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வின் நிகழ்தகவைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கணிதச் சொல். நிகழ்தகவு என்பது ஒரு நிகழ்வு நிகழும் நிகழ்தகவு என வரையறுக்கலாம். இது 0 முதல் 1 வரையிலான நேரியல் அளவில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. கோட்பாட்டு நிகழ்தகவு, சோதனை நிகழ்தகவு மற்றும் அகநிலை நிகழ்தகவு மூன்று வகைகள் உள்ளன.

நிகழ்தகவின் சூத்திரம்(Basic probability formula)

 • P(A) = n(A)/n(S)

இங்கு  P(A) என்பது ஒரு நிகழ்வின் நிகழ்தகவு.

n(A) என்பது சாதகமான விளைவுகளின் எண்ணிக்கை

n(S) என்பது நிகழ்வுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை

பின்னம்(Fraction)

ஒரு பின்னம் என்பது முழு எண்களுடன் வெளிப்படுத்தப்படும் ஒரு எண்ணாகும், இதில் ஒரு எண் வகுப்பினால் வகுக்கப்படுகிறது. ஒரு பின்னம் என்பது அடிப்படையில் ஒரு பிரிவின் விகிதமாகும்.

பின்னத்தின் சூத்திரம்(Basic fractions formula)

 • (a + b/c) = (a × c) + b/c
 • (a/b + d/b) = (a + d)/b
 • (a/b + c/d) = (a × d + b × c/b × d)
 • a/b × c/d = ac/bd
 • (a/b)/(c/d) = a/b × d/c

சதவீதம் (Percentage)

ஒரு சதவீதம் என்பது எண் மதிப்பு அல்லது விகிதம் 100 இன் பின்னமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இது பொதுவாக % குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது.

சதவீதத்தின் சூத்திரம்(Basic percentage formula)

 • சதவீதம் = (வகையில் உள்ள தொகை/மொத்த மதிப்பு) × 100

Read also:

Sudhartech

[wptb id=3792]

Visit also: