பல்லி விழும் பலன்கள் அதன் பரிகாரம் பற்றி தெரியுமா? | Palli vilum palan in Tamil

Panchangam: பல்லி விழும் பலன்கள் அதன் பரிகாரம் பற்றி தெரியுமா? | Palli vilum palan in Tamil

பல்லி விழும் பலன்: பல்லி நம் உடலில் விழுவதால் ஏற்படும் நன்மை தீமைகள் என்ன? இதற்கு என்னென்ன பரிகாரம் இருக்கிறது என்று இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.

Palli vilum palan in Tamil
Palli vilum palan in Tamil

Palli vilum palan in Tamil

நவகிரகங்களில் கேதுவை பல்லி குறிக்கிறது. கேது என்பது ஸ்வரபானு என்ற அரக்கனின் உடல். பல்லி கத்தும் விதம், அது நம் உடலில் எங்கு படுகிறது, அதன் சில அசைவுகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. பல்லி கத்தினால் என்ன? பல்லி நம் உடலில் விழுவதால் ஏற்படும் நன்மை தீமைகள் என்ன? இதற்கு என்னென்ன பரிகாரம் இருக்கிறது என்று இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.

பல்லி நம் உடலில் எங்கு விழுந்தால் என்ன பலன் | Palli vizhum palan tamil

உறுப்பு  வலம்  இடம் 
தலை கலகம் துன்பம்
வயிறு தானியம் மகிழ்ச்சி
கண் சுகம் சிறைபயம்
பிருஷ்டம் சுகம் செல்வம்
காது ஆயுள் லாபம்
கணைக்கால் பிரயாணம் சுகம்
மணிக்கட்டு பீடை கீர்த்தி
கை நகம் செலவு நஷ்டம்
மார்பு தனலாபம் சுகம்
நெற்றி லட்சுமிகரம் காரியசித்தி
முதுகு நஷ்டம் கவலை
உதடு கஷ்டம் வரவு
முழங்கால் நஷ்டம் பந்தயம்
தோள்பட்டை வெற்றி போகம்
பாதவிரல் ராசபயம் நோய்
கைவிரல் சன்மானம் சஞ்சலம்
கபாலம் கதனம் வரவு
விலா வாழ்வு தாழ்வு
மூக்கு வியாதி கவலை
தொடை துக்கம் சஞ்சலம்
கழுத்து பகை வெற்றி
பாதம் நோய் துக்கம்
கை துக்கம் துன்பம்

 

பல்லி நம் உடலில் எங்கு விழுந்தால் என்ன பலன் விரிவான தகவல்

பல்லி தலையில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

பல்லி தலையின் இடது பக்கம் விழுந்தால் வலி ஏற்படும். தலையின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் கலகம்.

பல்லி நெற்றி விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

நெற்றியின் இடது பக்கத்தில் பல்லி விழுந்தால், புகழ் அடையும். நெற்றியின் வலது பக்கத்தில் பல்லி விழுந்தால் லக்ஷ்மிகரம் பிறக்கும்.

பல்லி வயிறு பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

வயிற்றின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தாலும் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். வயிற்றின் வலது பக்கத்தில் பல்லி விழுந்தால், அதில் தானியங்கள் சேரும்.

பல்லி முதுகு பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

முதுகின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் கவலை ஏற்படுகிறது. முதுகின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் நஷ்டம்.

பல்லி கண் பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

கண்ணின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் பயம் உண்டாகும். கண்ணின் வலது பக்கத்தில் பல்லி விழுந்தால், மகிழ்ச்சி அடையும்.

பல்லி தோள் பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

தோளில் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் சுகம் உண்டாகும். பல்லி வலது பக்கம் விழுந்தால் வெற்றி கிடைக்கும்.

பல்லி பிருஷ்டம் பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

உடலின் பிருஷ்டத்தின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் செல்வம் உண்டாகும். அதுவே வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் சுகம் கிட்டும்.

பல்லி கபாலம் பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

கபாலத்தின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் வருமானம் உண்டாகும். அதுவே வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் பேரழிவு ஏற்படும்.

பல்லி கணுக்கால் பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

கணுக்காலின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் சுகம் ஏற்படும். கணுக்காலின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் பயணிக்க வேண்டி வரும்.

பல்லி மூக்கு பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

பல்லி மூக்கின் இடது பக்கம் விழுவது கவலையை ஏற்படுத்தும். மூக்கின் வலது பக்கத்தில் பல்லி விழுந்தால், நோய் ஏற்படுகிறது.

பல்லி மணிக்கட்டு பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

மணிக்கட்டின் இடதுபுறத்தில் பல்லி விழுந்தால், புகழ் அடையும். மணிக்கட்டின் வலது பக்கத்தில் பல்லி விழுந்தால், ஒரு பீடை ஏற்படும்.

பல்லி தொடை பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

தொடையின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் இல்லாத சஞ்சலம் ஏற்படும். வலது பக்கம் பல்லி துக்கம் ஏற்படும்.

பல்லி நகம் மீது விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

நகத்தின் இடதுபுறமாக விழுந்தால், அது பெரு நஷ்டம் உண்டாகும். அதுவே நகத்தின் வலது பக்கம் விழுந்திருந்தால் செலவு ஏற்படும்.

பல்லி காது பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

காதின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் லாபம் கிடைக்கும். காதின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் ஆயுள் அதிகாரிக்கும்.

பல்லி மார்பு பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

மார்பின் இடது பக்கத்தில் பல்லி விழுந்தால், மகிழ்ச்சி உண்டாகும். மார்பின் வலது பக்கத்தில் பல்லி விழுந்தால் லாபம் ஏற்படும்.

பல்லி கழுத்து பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

கழுத்தின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் வெற்றி ஏற்படும். கழுத்தின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் பகை உண்டாகும்.

பல்லி உதடு மீது விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

உதட்டின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் வருமானம் ஏற்படும். உதட்டின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் தொல்லை ஏற்படும்.

பல்லி முழங்கால் பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

முழங்காலின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் பந்தனம் உண்டாகும். முழங்காலின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் நஷ்டம் ஏற்படும்.

பல்லி பாத விரல் பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

பல்லி விழுவதால் ஏற்படும் பலன்கள் பல்லி இடது பக்கம் கால் விரலில் விழுந்தால் நோய் ஏற்படும். கால் விரலின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் பயம் ஏற்படும்.

பல்லி கை மீது விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

இடது (left hand palli vilum palan in tamil) கை மீது பல்லி விழுந்தால் துன்பம் வாழ்க்கையில் துன்பம் ஏற்படும். வலது கை மீது பல்லி விழுந்தால் துக்கம் ஏற்படும்.

பல்லி கை விரல் மீது விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

இடது கை விரலில் பல்லி விழுந்தால் பலவிதமான சஞ்சலம் உண்டாகும். வலது கை விரலில் பல்லி விழுந்தால் புண்ணியம் கிடைக்கும்.

பல்லி பாதம் பகுதியில் விழுவதால் ஏற்படும் பலன்

பாதத்தின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் துக்கம் உண்டாகும். பாதத்தின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் பல்வேறு நோய் உண்டாகும்.

பல்லி கத்தினால் ஏற்படும் என்ன பலன் | Palli sollum palan in tamil

Palli vilum palan in Tamil
Palli vilum palan in Tamil
 • பல்லியின் சப்தத்த்தை ஜோதிட பலன்களை (balli sastram) பற்றி பார்க்கலாம். வீட்டின் கிழக்குப் பகுதியில் இருந்து பல்லி சத்தம் போட்டால் நல்லதல்ல. அதனால் கெட்ட செய்திகளைப் பற்றிய பயமும் நம் மனதில் உருவாகும்.
 • வாயு மூலையான வடக்கு திசையில் இருந்து பல்லி சத்தமிட்டால், சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் வீட்டிற்கு நல்ல செய்தி வரும் என்று அர்த்தம்.
 • வீட்டில் எந்த திசையில் இருந்து பல்லியை சத்தமிட்டால் கிடைக்கும் பலன்கள் என்ன என்று தெரியுமா?

தென் மேற்கு திசை

 • வீட்டின் குபேர மூலையான தென்மேற்கு மூலையில் இருந்து பல்லி சத்தம் கேட்டால் விருந்தினர்கள் வருவார்கள்.
 • அதாவது, அப்பா, அம்மா, உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்களுடன் சந்திப்பு இருக்கும். அதனால் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

தென் கிழக்கு திசை

 • வீட்டின் தென்கிழக்கு திசையில் அதாவது அக்னி மூலையில் இருந்து பல்லி ஒலி எழுப்பினால், வீட்டில் ஒருவித கலவரம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
 • மேலும் சில நாட்களில் அந்த வீட்டில் சில கெட்ட செய்திகள் வரலாம் என்று அர்த்தம்.

கிழக்கு திசை

 • வீட்டின் கிழக்கு திசையில் இருந்து பல்லி சத்தமிடுவது ராகு கிரகத்தின் தன்மை என்று பொருள்.
 • வீட்டின் கிழக்கு திசையிலிருந்து பல்லி சத்தமிட்டால் அது வீட்டிற்கு நல்லது அல்ல.
 • அதனால் நம் மனதில் பயம், கெட்ட செய்திகள் வரக்கூடும் என்பதால் கிழக்கு திசையில் சத்தமிடுவது என்பது  நல்லதல்ல.

வடக்கு திசை

 • வாயு மூலையான வடக்கு திசையில் இருந்து பல்லி சத்தமிட்டால், சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் வீட்டிற்கு நல்ல செய்தி வரும் என்று அர்த்தம்.

பல்லி விழுந்தால் செய்யப்படும் பரிகாரங்கள் | Balli sastram

Palli vilum palan in Tamil
Palli vilum palan in Tamil
 • உடலின் எந்தப் பகுதியில் பல்லி விழுந்தாலும் உடனே குளிக்கவும். நீராடிவிட்டு அருகில் உள்ள கோவிலுக்குச் சென்று சுவாமியை தரிசனம் செய்ய வேண்டும் அல்லது வீட்டில் தீபம் ஏற்றி இறைவனை வணங்கி பல்லி விழுந்ததால் எந்த தோஷமும் ஏற்படாமல் இருக்க பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்.
 • காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் உள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பல்லி சிலையைத் தொட்டு வணங்கினால் பல்லி தோஷங்கள் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை.
 • பல்லிக்கு ஊர்வனவற்றில் ஒலி எழுப்பும் சிறப்பு சக்தியை கடவுள் கொடுத்துள்ளார். பல்லி கடவுளின் தூதர் மற்றும் தூதுவர் என்று நமது புராணங்கள் கூறுகின்றன. பன்முகத் திறமை கொண்ட பல்லியின் பல செயல்களுக்குப் பின்னால் பல அர்த்தங்கள் உள்ளன.
 • நம் வீட்டில் பல்லி சில இடங்களில் கத்தினால் நல்லது நடக்கும் என்றும் எங்காவது கத்தினால் கெட்டது நடக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதேபோல, பல்லி நம் உடலில் எந்த இடத்தில் விழுகிறது என்பதைப் பொறுத்தே அது தனித்துவமான பலன்களைக் கொண்டுள்ளது. பழங்காலத்தில் பல்லிகள் பற்றி தனி ஆய்வு இருந்திருந்தால், இந்த சிறப்பு ஒன்றைப் பாருங்கள். அதுதான் கௌளி வேதம்.
 • பல்லிகளுக்கு சில சக்திகள் இருப்பதால், காஞ்சிபுரம் வரதராஜ சுவாமி கோவிலில் உள்ள கருவறையின் மேற்கூரையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பல்லி உருவங்கள் உள்ளன(Palli vilum palan in Tamil). அதேபோல் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதன் சுவாமி கோவிலிலும் பல்லிக்கு பூஜை செய்வது நல்லதாகும்.
 • பல்லி விழுவதால் ஏற்படும் தோஷங்களில் இருந்து விடுபட, செல்வந்தர்கள் கோயிலில் இருக்கும் தெய்வங்களுக்கு தங்கம் அல்லது தங்க ஆபரணங்களை தானமாக வழங்குகிறார்கள். மேலும் கோவில்களில் விளக்கெண்ணெய் கொண்டு தீபம் ஏற்றி வழிபடுவதால் பல்லி விழுந்ததால் ஏற்படும் தோஷங்களும் நீங்கும்.
 • இதனால் ராகு-கேது, சனி போன்ற கிரகங்களின் பாதிப்புகள் மற்றும் நமக்கு ஏற்படும் அனைத்து பூர்வ மற்றும் எதிர்கால தோஷங்களும் முற்றிலும் நீங்கும்.

Read Also 

Sudhartech

To Join => Whatsapp

To Join => Facebook 

To Join => Telegram

Visit also